Definición das categorías IUCN

Ib - Área Natural Silvestre

Vasta superficie de terra e/ou mar non modificada ou lixeiramente modificada, que conserva o seu carácter e influenza natural, non está habitada de forma permanente ou significativa, e se protexe ou manexa para preservar a súa condición natural